Parajdi só - Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet

A parazita műszeres hatása

Kézsmárki István A malária magneto-optikai diagnózisa A kutatási téma néhány soros bemutatása A malária még napjainkban is a Föld egyik legtöbb halálos áldozatot követelő fertőző betegsége annak ellenére, hogy megfelelő gyógyszeres kezeléssel szinte minden esetben gyógyítható lenne.

A sikeres gyógyítás kulcsa ugyanakkor a korai és pontos diagnózis, ami a legsúlyosabban érintett fejlődő országokban sokszor nem elérhető a szakmai vagy anyagi erőforrások hiánya miatt. Kutatási munkám legfőbb célja egy olyan, mágneses és optikai elven működő eszköz kifejlesztése, ami alkalmas a malária érzékeny, de olcsón kivitelezhető diagnosztizálására.

Csoportunk kutatási profilja a magneto-optikai spektroszkópia eszköztárának alkalmazása a legújabb anyagcsaládok egzotikus mágneses és optikai tulajdonságainak feltárására, valamint biológiai célú alkalmazásokra.

A maláriadiagnosztikai berendezés fejlesztését itt kezdtük el, a sejtkultúrás teszteléseket a portugál IMM és az ausztrál UWA sejtlaboratóriumában végeztem.

A kutatás történetének, pinworm kezelés és megelőzés kontextusának bemutatása A maláriafertőzés a Föld, népességének közelítőleg felét érintő, súlyos emberi és anyag áldozatokat követelő egészségügyi problémája még napjainkban is.

A WHO adatai szerint ben a regisztrált megbetegedések száma millió, a halálos áldozatoké pedig ezer volt. Ennek megfelelően a malária elleni küzdelem a WHO egy kiemelt stratégiai területe.

A parazita műszeres hatása, Életünk és vérünk a parazitáké?

A ben elfogadott tervezet egyik legfontosabb célkitűzése a megelőzési programok, valamint gyógyszer- és vakcinafejlesztés támogatása mellett [ 1 ], a diagnosztika teljes körű elérhetőségének biztosítása a legszegényebb és a parazita műszeres hatása fenyegetett területeken.

Ennek kulcsa ugyanakkor egy olyan költséghatékony, szakértelmet nem igénylő és automatizálható eljárás kifejlesztése, amelynek segítségével a betegség érzékenyen, de olcsón kimutatható. A ma elterjedt diagnosztikai módszerek ugyanis vagy szakképzett munkaerőt igényelnek mikroszkópos vizsgálatvagy egységáruk túl magas diagnosztikai gyorstesztek - RDT. A Föld malária sújtotta területei WHO Kutatócsoportunkkal egy olyan eljárás megvalósíthatóságát vizsgáljuk, amely tisztán fizikai detektálási elven költséges biokémiai reagensek nélkül képes kimutatni a kórokozók jelenlétét a fertőzött vérmintában a betegség melléktermékén, a maláriapigmenten hemozoin keresztül.

Az internetről történő információgyűjtéssel azonban óvatosan kell bánni. A számos szakmailag korrekt állatorvosi honlap mellett sajnos számtalan olyan weboldal is elérhető néhány kattintással, amelyek tartalma kifogásolható.

A maláriapigment az összetett lefolyású maláriafertőzés ún. Mindemellett különleges mágneses és optikai tulajdonságokkal rendelkezik [ 3 ], így ideális diagnosztikai célpontnak bizonyul. Biomarkerként való alkalmazását több tanulmány is felvetette az utóbbi években. A malária fertőzés életciklusai.

Jobbra: hemozoin termelődés a paraziták emésztővakuólumában elektronmikroszkópos felvétel. A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések A hemozoin mágneses optikai detektálásának lehetőségét először laboratóriumi szintű berendezéseken vizsgáltam. A hordozható, olcsóbb műszer optimális fizikai paramétereinek meghatározásához mágneses tér nagysága, alkalmazott lézer hullámhossza először a hemozoin optikai és mágneses anizotrópiáját tanulmányoztam [ A ].

A mágnesezettség és optikai spektroszkópiai mérések tapasztalatai alapján kollégáimmal megépítettük a berendezés hordozható prototípusát, majd annak minősítésébe kezdtünk. A minősítés során a legegyszerűbb modelltől a valós terepi tesztek felé haladva a tervezett lépések a következők voltak: a parazita műszeres hatása Validálás szintetikus hemozoin kristályok szuszpenziójával vérben [ A ] ii Mérés biológiai mintán, sejttenyészetekből származó fertőzött véren [ B ] iii Mérés biológiai mintán, élő, fertőzött egértől származó véren [ C ] A minősítés utolsó lépése, melyet a közeljövőben tervezünk megvalósítani: iv Validálás terepi diagnózissalfertőzött betegek véréből A műszerfejlesztés mellett a maláriakutatás egyéb területein is hasznos, új eredmények elérését tűztük ki célul.

A maláriapigment fizikai tulajdonságainak beható feltérképezése már a fejlesztés hozadékaként megvalósult [ A ]. A berendezés továbbá gyors és költséghatékony alternatívát kínál maláriagyógyszer-hatékonyság tesztelésre [ B ]. Ezen kívül módszerünkkel pontosan mérhető a hemozoin felhalmozódási és kiürülési rátája a fertőzés során, ami szintén komoly érdeklődésre tarthat számot [ 9 ].

Ennek megfelelően nagy volumenű gyógyszertesztek elvégzése, valamint a hemozoinkinetikát érintő alapkutatás is későbbi céljaink között szerepel. Módszerek A hemozoin mágneses alapú detektálását az teszi lehetővé, hogy a kristály alapegységét képező porphyrin gyűrűk központjában lévő vasion magas vegyértékű, paramágnesesazaz mágnesezhető állapotba kerül, szemben a vérben természetesen előforduló diamágneses állapotú vassal. Hemozoin kristályok morfológiája elektronmikroszkópos felvételen balés kristályszerkezete középen.

A kristály elemi cellája egy két porphyrin gyűrűből jobb álló dimer.

Paraziták műszeres hatása

A kristályok alacsony szimmetriájának következtében fellépő lineáris dikroizmus ,— azaz a kristályra bocsátott fény polarizációs irányától függő transzmisszió — ad módot a kristályok optikai azonosítására a vérben.

Ahhoz, hogy a vérmintában lévő összes kristály hatása egymást erősítve adódjon össze, a kristályok optikai főtengelyeinek azonos irányban kell állnia. A kristályok rendezésére azok mágneses anizotrópiája biztosít lehetőséget, mely révén külső mágneses tér hatására egy irányba fordulnak.

A mágnesesen rendezett kristályokra bocsátott, a mágneses térrel párhuzamosan, illetve arra merőlegesen polarizált lézerfény transzmittált intenzitása között a kristályok lineáris dikroizmusa miatt különbség lép fel.

A különbségi intenzitás arányos a vérben felhalmozódott maláriapigment kristályok mennyiségével, így a betegség előrehaladása számszerűsíthető. A hemozoin magneto-optikai detektálási elvének egyszerű szemléltetése. A betegség korai stádiumában történő kimutatásához a maláriapigment rendkívül érzékeny detektálása szükséges. Ezért a berendezés megvalósításánál modulációs méréstechnikát célszerű alkalmazni. A fent vázolt mérési alapelvet más kutatócsoportok is felvetették [6], de a mágneses tér modulációjából eredően az általuk épített berendezés túlságosan költséges és nagyméretű volt ahhoz, hogy a klinikai gyakorlatban elterjedhessen.

Az általunk kifejlesztett forgómágneses diagnosztikai berendezés RMOD működésének alapja, hogy a mágneses tér erőssége helyett annak irányát változtatjuk. Ezt egy speciális, állandó mágnesekből álló gyűrű ún. Halbach-elrendezés forgatásával valósítottuk meg.

Parazita férgek és tabletták

A mágneses tér forgását követve a vérmintában lévő maláriapigment kristályok is forognak. A mintán átbocsátott polarizált lézerfény függőleges és vízszintes polarizációjú komponense — a kristályok aktuális irányának változása miatt — egymással ellentétes fázisban váltakozó intenzitással jut át.

áttétes rák nincs elsődleges

Egy Wollaston-prizma segítségével térben elválasztjuk egymástól a két polarizációs komponenst, és a kettő közti intenzitás különbséget egy ún.

A forgómágneses maláriadiagnosztikai berendezés RMOD működési elve. Az így megvalósított eljárás nagy pontosságú mérést tesz lehetővé, amely a parazita műszeres hatása akár a teljes fényintenzitás egy milliomod részének megfelelő változás is érzékelhető, így 1 ml vérben akár 10 pg hemozoin is kimutatható [ A ]. Emellett a berendezés olcsó, könnyen hozzáférhető optikai elemeket, egy hagyományos lézerdiódátvalamint egy állandó mágnest tartalmaz, ezáltal a gyártási költség elegendően alacsony lehet ahhoz, hogy a ma alkalmazott diagnosztikai módszerek egy alternatívájaként léphessen fel.

PARAPROTEX szedése

A műszer mérete leskálázható továbbá annyira, hogy könnyen szállítható egységként terepi diagnózisra is alkalmas legyen. Eddigi eredmények A kutatás kezdeti stádiumában a hemozoin fizikai tulajdonságait tanulmányoztam. A SQUID - del végzett mágnesezettség méréseim eredményei alátámasztották a hemozoin könnyű síkú paramágneses viselkedését.

kondilómával lehet szülni

A kristályok rendeződésének mágneses tértől való függését a mágnesesen indukált lineáris dikroizmus erősségén keresztül vizsgáltam. A kísérletek szerint a mágneses rendezéshez az állandó mágnesekkel könnyedén elérhető 0, T mágneses tér is elegendő.

A tapasztalataink [ A ] egybevágnak más csoportok mágneses rezonancia méréseivel [ 10 ], valamint továbblépést jelentenek a mágneses rendeződésről alkotott korábbi elképzelésekhez képest [ 6 ]. A kristályok mágnesesen indukált lineáris dikroizmus spektrumát a laboratóriumunkban összeállított spektrométerrel vizsgáltam polarizációmodulációs technika alkalmazásával. A lineáris dikroizmus csúcsok spektrális helyét, valamint a vér hullámhosszfüggő átlátszóságát alapul véve, a diagnosztikai berendezéshez használt lézerfény optimális hullámhosszát nm a parazita műszeres hatása tartományban határoztam meg.

Balra: A kristályok rendeződésének mágneses térfüggése. Fent: a hemozoin kristályok nehéz mágnesezési tengelyének hard axis térbeli eloszlása növekvő mágneses terek hatására. Lent: a mért magneto-optikai jel amplitúdója a mágneses tér erősségének, azaz a kristályok rendezettségének függvényében.

  • Hulda Clark és a parazitaelmélet A parazita műszeres hatása, Életünk és vérünk a parazitáké?
  • Modern tabletták a férgek ellen

Jobbra: hemozoin szuszpenziók S: fiziológiás sóoldat, P: vérplazma, B: teljes vér lineáris dikroizmus spektruma. A hemozoinról szerzett ismereteink alapján megépítettük a diagnosztikai berendezés prototípusát. A műszer validálásának első lépését szintetikus hemozoin kristályok [ 11 ] szuszpenzióján végeztem, először vízben, majd vérben.

Ilyen alacsony hemozoin mennyiségek a fertőzés legkorábbi stádiumában jellemzők, és az ezeknek megfelelő becsült parazitaszám alapján a berendezés detektálási hatékonysága meghaladja a gyorstesztekét és eléri a mikroszkópos vizsgálatok teljesítményét [ A ].

A parazita műszeres hatása

Különböző koncentrációjú hemozoin szuszpenziók magneto-optikai jele a mágnes fordulatszámának függvényében. A görbéket a megfelelő koncentráció értékekkel normalizálva ábrázoltuk a linearitás szemléltetése céljából.

A műszer tesztelésének második fázisában már P. Az eltérő egyedfejlődési stádiumokat, és ezáltal a természetben előforduló Plasmodium fajokat reprezentáló mintákon mért magneto-optikai jel a várakozásoknak megfelelően széles tartományon arányos volt a parazita-koncentrációval és a paraziták életciklusának előrehaladottságával is. A paraziták koncentrációjának kimutathatósági határa fiatal ring kultúrák esetén 0.

Validációs mérések P. Balra: a paraziták koreloszlása a két törzsmintában. Jobbra: a detektált magneto-optikai jel és a hígított minták parazita-sűrűségének kapcsolata. A validálás harmadik lépéseként egy valós diagnosztikai szituációt modelleztünk egérkísérletekkel. Az egereket szúnyogok által terjesztett parazita-formákkal sporozoite fertőztük meg, majd adott időközönként vérmintát vettünk tőlük.

Mi a fitoterápia, hogyan dolgozik a fitoterapeuta természetgyógyász? A gyógynövényekkel történő gyógyítás a legősibb terápiás módszer a világon. A mai nyugati fitoterápia tartalmazza egyrészt a modern orvoslás módszereit pl. Másrészt tartalmazza egyéb természetgyógyászati módszerek pl.

A vérmintákat különféle diagnosztikai módszerekkel teszteltük, és azt vizsgáltuk, hogy melyik az a legkorábbi időpont, amelytől az egyes módszerek már képesek kimutatni a paraziták jelenlétét a fertőzött egyedekben. A tesztek során a magneto-optikai módszer ugyan a rendkívül érzékeny és költséges PCR érzékenységét nem érte el, de a diagnosztikai gyakorlatban sztenderdként használt mikroszkópiánál és az áramlásos citometriánál lényegesen jobban teljesített.

a condyloma fáj

Gyógyításos egérkísérletek során azt is megállapítottuk, hogy a módszer alkalmas gyógyult egyedek újbóli megfertőződésének kimutatására egy néhány napos átmeneti időszak elteltével [ C ]. Balra: a malária fertőzés előrehaladásának követése fertőzött egereken az RMOD berendezéssel. Jobbra: gyógyszeresen kezelt fertőzött egerek gyógyulásának követése az RMOD berendezéssel. A lisszaboni IMM kutatóintézetben üzembe helyezett prototípus segítségével élő, in vitro fenntartott malária-sejtkultúrákon is teszteltük a módszer hatékonyságát.

Azt tapasztaltuk, hogy a magneto-optikai műszerrel a paraziták egyedfejlődése érzékenyen, nagy időfelbontással nyomon követhető a növekvő mennyiségben termelt hemozoin koncentrációjának mérésén keresztül. Ennek köszönhetően a műszer kiválóan alkalmazható gyógyszermolekulák növekedésgátló hatásának tesztelésére a potenciális diagnosztikai alkalmazás mellett [ B ].

  1. Nikvorm tabletta
  2. Hulda Clark és a parazitaelmélet A dr.
  3. A fehérvérsejtek megtámadják a parazitákat

Várható impakt, további kutatás Az RMOD malária-diagnosztikai műszer fejlesztése az utolsó validálási fázisba érkezett. A műszer első prototípusát sikeresen teszteltük a legegyszerűbb szintetikus mintáktól kezdve in vivo egérkísérletekig az összes olyan malária-modellen, amely laboratóriumban megvalósítható. Előzetes eredményeink alapján a műszer alkalmazható továbbá egyéb, anizotróp mágneses részecskék detektálására is [ 12 ]. A publikált kutatási eredményeink jelentős sajtóvisszhangot váltottak ki, valamint ipari és akadémiai kutatási együttműködéseket eredményeztek neves maláriakutató-intézetekkel.

a giardiasis fertőzés kezelése

Ezen együttműködéseknek köszönhetően két irányvonalon is folytatni tudjuk a műszerfejlesztést: i egyrészt a lisszaboni IMM kutatóintézetbe szállított prototípussal nagy volumenű gyógyszertesztek megvalósításába kezdtek kollégáink malária sejtkultúrákon; ii másrészt klinikai tesztek elvégzését tervezzük maláriafertőzött-területeken India és A parazita műszeres hatása őszén.